fbpx

Общи Условия и Политика за Поверителност

Общи условия за ползване на сайта

Предмет и общи положения

Настоящите Общи условия, уреждат отношенията между „Рио Агро“ ООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 204538870,  със седалище и адрес на управление гр.Попово, п.к.7800,  ул. Възраждане 34, обл. Търговище, адрес за кореспонденция: гр. Попово, п.к. 7800-Промишлена зона, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и всяко лице, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, което извършва покупка чрез сайта за електронна търговия на адрес в интернет: https://www.rioagro.com.

Данни за търговеца

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Търговеца: „Рио Агро“ ООД.
 • Седалище и адрес на управление: гр. Попово, п.к. 7800, ул. Възраждане 34, обл. Търговище  
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Попово, п.к. 7800-Промишлена зона. E-mail: info@rioagro.com
 • Данни и адрес за кореспонденция: sales@rioagro.com, Телефон: +359 895 580 877, гр. Попово, п.к. 7800-Промишлена зона.
 • Вписване в публични регистри: ЕИК BG204538870
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: номер BG204538870.
 • Надзорни органи: 

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46 , факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия:0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg                                                                          .

Характеристики на уебсайта

www.rioagro.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.rioagro.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца в платформата стоки.

Търговецът предоставя възмездно стоките от разстояние на Потребителя чрез онлайн магазина, след изрично изявление от страна на Потребителя, което той отправя попълвайки формуляра за поръчка. По този начин Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Със записването на електронното изявление, същото придобива и качеството на  електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Потребителите сключват с Търговеца договора за покупко-продажба на стоките, на адрес www.rioagro.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в сайта стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора  с Търговеца.

За доставените стоки, съгласно условията определени в уебсайта и настоящите общи условия, Потребителите заплащат на Търговеца, възнаграждение в размер на цената на съответната стока, обявена в rioagro.com. Цените са с включен данък добавена стойност (ДДС).

Всички изявления между Потребителят и Търговецът във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Регистрация на потребителски профил

Регистрацията на профил /Акаунт/ в сайта е абсолютно доброволна и безвъзмездна. Потребителят може да разглежда сайта и предлаганите стоки свободно без регистрация. Регистрацията не е задължително условие, за да бъде направена поръчката и да бъде сключен договор за покупко-продажба на стоките в Уебсайта.

За да се регистрира Потребителят трябва да попълни регистрационен формуляр като предостави име и фамилия, електронна поща, телефонен номер и да създаде парола. За да завърши регистрацията си Потребителят следва да се съгласи с Политиката за поверителност.

Преди завършване на поръчка като регистриран потребител, Потребителят следва да предостави допълнително телефон и адрес за доставка, в случай, че желае поръчаните стоки да бъдат доставени до посочения от Потребителя адрес. Търговецът не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.

При предоставянето на данни за регистрация на поръчка, Потребителят се съгласява:

 • Предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
 • Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност, като прави това своевременно преди извършване на доставката на поръчката;

В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, Търговецът има право да прекрати договора, включително да блокира и/или изтрие акаунта на потребителя.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на неговия акаунт. Потребителят следва да уведоми незабавно Търговеца за всяко неоторизирано използване на своя акаунт или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай, че Потребителят забрави (загуби) своята парола, може да изиска от Търговеца предоставяне на нова парола, а Търговецът автоматично ще изпрати съобщение до електронната поща на Потребителя съдържащо нова парола за достъп до акаунта. Препоръчително е веднага след достъпване на акаунта с автоматичтно генерираната парола Потребителят да смени тази парола с друга сигурна парола чрез потребителския панел. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Извършването на поръчката (сключването на договор за покупко-продажба) се извършва чрез следните стъпки:

 • Влизане в системата за извършване на поръчки в уебсайта www.rioagro.com.
 • Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в уебсайта www.rioagro.com, стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката.
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потребителят въвежда данни за фактура (по желание).
 • Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за ползване и Политиката за поверителност. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителя е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.
 • Потребителят изпраща своята поръчка като натисне бутона „Изпратете поръчката“. След завършване на поръчката Потребителят получава от Търговеца имейл потвърждаващ поръчката и съдържащ данни за нея.
Сключване на договор за покупко-продажба

До 48 часа след получения уведомителен имейл за извършената от Потребителя  поръчка, представител на онлайн магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя за потвърждение на поръчката, както и за уточняване наличността и времето за доставка на заявената стока. Когато поръчката  е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. 

Търговецът полага всички усилия да се свъже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и имейл адрес, за да го уведоми, че има грешни и/или неточни данни, когато това е възможно. Ако връзка с потребителя по един от посочените начини не бъде установена, последният губи правото да му бъде изпълнена поръчката.

Поръчката поражда действия за изпълнението й между страните /и по този начин формира договор за покупко-продажба между тях/ от момента на потвърждаване на валидността й от осъществилия контакт представител на Онлайн магазина и Потребителя, подал и извършил конкретната Поръчка и получаване на Имейлът за потвърждаване на направената поръчка.

В случай, че Търговецът установи контакт с Потребителя и последният откаже да предостави изисканата от Търговеца информация/потвърждение, отказът от това предоставяне автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя, и за Търговеца отпада задължението за изпълнение на поръчката.

Онлайн магазина приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.

При допуснати технически/печатни грешки в публикуването на цените в сайта или при неактуална информация за публикуваните стоки, Търговецът има право да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени от Потребителя ако има такива.

Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай, че Търговецът няма възможност за изпълнение на поръчката, поради това, че не разполага с налична стока, Търговецът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща.Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В този случай Търговецът възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на стоките, ако същите са били предплатени.

Цени и начин на плащане

Всички цени на стоките посочени в сайта са в български лева и са с включен данък добавена стойност (ДДС). Към всеки продукт  в сайта е предоставена информация относно цената на продукта, основните характеристика на продукта и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя при покупката. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на Продукта, които не се отнасят към основните характеристики на продукта и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Посочените цени на стоките в сайта са крайни за бройка или за определено количество стока и не включват цена за доставка, освен в случаите когато изрично е упоменато друго.

Към цената на стоките се добавя и цена на доставка, която се изчислява автоматично на база стандартаната тарифа за куриерски услуги на съответната куриерска фирма. Цената за доставка се определя в зависимост от избрания начин  за доставка (до офиса на съответната куриерска фирма или до адрес на Потребителя), теглото на поръчката, размера на поръчаните стоки и стойността на наложения платеж /ако това е избрания начин за плащане от страна на Потребителя/. Тази цена за доставката е възможно да не бъде изчислена съвсем коректно от системата на сайта.

Цената на стоките и цената на доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини, които потребителят може да избере при попълване на формуляра за поръчката:

 • Плащане в брой на место;
 • Плащане чрез наложен платеж;
 • Плащане по банков път;
 • Плащане чрез сайта за електронно разплащане – epay.bg;
 • Плащане с дебитна или кредитна карта;

Плащане чрез наложен платеж: В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката Потребителят получава от куриера фактура/фиксален касов бон, в който е посочена дължимата цена на стоките и цената за обработване и доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване на доставката, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документа за приемо-предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Търговеца сумата, посочена във фактурата/фискалния касов бон.

Плащане по банков път: При плащане по банков път на посочена от Търговеца банкова сметка, заплащането се извършва преди получаване на поръчаната стока. Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Търговеца и изпраща копие от платежното напеждане/вносна бележка на имейл: sales@rioagro.com, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочения имейл: дата на плащането; банката;номер на платежното нареждане/вносна бележка; номер на поръчката; три имена и номер за контакт. След като депозита бъде потвърден от страна на Търговеца, следва доставяне на поръчаните стоки. Ако част от стоките не са налични и Търговецът не може да ги достави се задължава да върне заплатената от Потребителя стойност на поръчката по банкова път в 14-дневен срок.

Плащане чрез epay.bg: При разплащане  през epay.bg с дебитна и кредитна карта, Потребителят прави поръчка в онлайн  магазина. След приключване на поръчката, Потребителят формира искане за плащане чрез сайта на epay.bg или с банкова карта. Онлайн магазина пренасочва Потребителя към избрания начин на плащане. При получаване на известие от epay.bg и онлайн банкиране за извършено успешно плащане, Търговецът задейства процедурите по изпълнение на поръчката. При онлайн разплащане по посочените начини, Потребителят заплаща авансово цялата стойност на направената от него поръчка (цената на стоката и цената за доставка). При настъпила промяна в цената за доставката поради неправилното й изчисляване от системата на Търговеца, последният ще уведоми Потребителя за съответната промяна при осъществяване на контакт по телефона за потвърждаване на направената поръчка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Ако Потребителят не е съгласен с тази промяна, Търговецът се задължава да възстанови авансово изпратената от Потребителя сума в пълен размер, като по този начин направената поръчка се счита за отказана.

Потребителят се съгласява, че Търговеца има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца в платформата rioagro.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод по сметка на Търговеца.

Доставка

Потребителят може да избере дали стоките да бъдат доставени до посочен от него адрес или до офис на куриер. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България.

Времето за доставка на стоките е до 5/пет/ работни дни считано от сключването на договора(потвърждаване на поръчката), освен ако страните са уговорили друго. Потребителят ще бъде информиран за изпращането на поръчката си автоматично по електронната си поща и по телефона.

Доставката се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако изрично между страните е уговорено друго. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или по независещи от Търговеца обстоятелства.

Потребител, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на Търговеца. След това Търговецът ще направи опит да се свърже с Потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 5 работни дни се приема, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от поръчката. В този случай като санкция за неизпълнението от страна на Потребителя, Търговецът задържа всички заплатени от Потребителя такси, ако има такива. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

При получаване на стоката, Потребителя и/или упълномощено от него лице следва внимателно да я прегледа. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти-евентуални повреди, удари и други щети, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, установени при доставката, Потребителя следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Търговеца. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и Потребителя губи правото по-късно да претендира,че стоката му е доставена с явни недостатъци.

При предаване на доставената стока, Потребителя или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита  всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

Търговецът и Потребителят могат да сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с една електронна поръчка и Търговецът организира заедно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

Процедура за връщане

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в rioagro.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от датата на приемане на стоката от Търговеца без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. Потребителят следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от договора или да замени дадена стока ясно и недвусмислено чрез попълване на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, посочен по-долу:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

До ____________________________________ /името на търговеца/ 
Адрес ________________________________________________________________
ЕИК __________________________
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: 
Описание на продукта: ______________________________________________
Стоката е поръчана на: ______________________________________________
Стоката е получена от потребителя на: ______________________________
Име на потребителя: _________________________________________________
Адрес на потребителя: _______________________________________________
Дата и подпис на потребителя: ______________________________________
Подпис на потребителя: _____________________________________________

И изплащането му по един от следните начини:

 • по пощата на адрес гр. Попово7800, Промишлена зона – Рио Агро ООД
 • чрез имейл на info@rioagro.com

При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския й вид, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

Стойността на върнатите стоки се възстановява от Търговеца не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която стоката е приета от Търговеца. Търговецът възстановява получените суми, по посочена от Потребителя банкова сметка, освен ако Потребителят не е изразил изричното си желание за възстановяване на сумата по друг начин и при условие, че това не е свързано с разходи за Търговеца.

Вместо възстановяване на заплатената сума, Потребителят има право да изиска замяна на стоки.

По смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), правото на отказ не се прилага за следните договори:

 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца;
 • при които Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 • сключени по време на публичен търг;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното.

При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, както и задължително прилага документите на които основава претенцията си: касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителски стоки може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

За всички неуредени въпроси относно рекламацията на потребителски стоки се прилагат общите правила на ЗЗП.

Гаранции

Законова гаранция: Търговецът гарантира правата на Потребителя съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Законовата гаранция представлява задължение на Търговеца до две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал вещ, която е съответствала на описаната в договора за продажба. Двугодишният период започва да тече от деня, в който Потребителят е получил доставката.

В контекста на законовата гаранция, Потребителят:

 • има право в период от 2 години от доставката да предяви рекламация;
 • може да избира между поправката или замяната на продукта при условията за поемане на разходите за доставка, предвидени в ЗЗП;
 • не е необходимо да се доказва наличието на липса на съответствие на стоката от Потребителя в рамките на шест месеца след доставката на продукта. За първите шест месеца това е задължение на Търговеца, а след тях на Потребителя.

Законовата гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена.

Търговска гаранция: Извън законовата гаранция, някои стоки, продавани чрез Уебсайта, могат да се ползват и от търговска гаранция, чиято продължителност е посочена на продуктовата страница на съответната стока. Ако стоката се ползва от търговска гаранция, Потребителят ще получи гаранционна карта най-късно в момента на получаване на поръчката си, в който ще бъде посочено съдържанието на търговската гаранция, изпълнението й, продължителност и териториален обхват, както и името и адреса на поръчителя. За всички стоки важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

В случай, че Потребителят не уведоми  писмено на имейл адрес sales@rioagro.com или телефон +359 895 580 877 Търговеца за липсата на гаранционните документи (ако предварително е посочено в описанието на стоката на сайта на магазина, че такива съществуват) при доставяне на поръчката, ще се счита, че такива са били предоставени на Търговеца

Гаранцията отпада в случай на:

 • повреди, причина за които е неправилно съхранение или експлоатация.
 • опит за ремонт от страна на Потребителя и/или друго лице.
 • при използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
 • в следствие на форсмажорни обстоятелства.
Защита на личните данни

Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на личните данни, която можете видите по долу. 

Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Търговецът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, същият изрично потвърждава, че е съгласен Търговецът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Търговецът може да  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

Потребителят се съгласява, че Търговецът на платформата rioagro.com  има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Търтовеца.

Във всеки момент, Търговецът в платформата rioagro.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Прекратяване

Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца в платформата rioagro.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя вrioagro.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата rioagro.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Отговорност

Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Търговеца и Доставчиците в платформата rioagro.com в случай на  съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

 • неизпълнение на някое от задълженията по този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;
 • невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на платформата и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

Търговецът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата rioagro.com.

Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Приложимо Право и Спорове

Настоящите Условия за продажба са предмет на българското законодателство.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Невалидността на една от клаузите в договора, не води до невалидност на останалите клаузи.

Потребителят има възможност да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

Други Условия

Търговецът не гарантира точността, изчерпателността, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Уебсайта съдържание.

Търговецът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки, без предварително известие.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

Ползването на Уебсайта от лица под 18 години е забранено.

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия.

При използване услугите на Уебсайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

Политика за Поверителност

Коментари

Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриването на спам.

Анонимизиран стринг, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да се види дали го използвате. Политиката за поверителност на услугата Gravatar е достъпна тук: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на вашия коментар, снимката на вашия профил е видима за обществеността в контекста на вашия коментар.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате качването на изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на уебсайта могат да изтеглят и извличат всякакви данни за местоположение от изображения на уебсайта.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате данните си отново, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще издържат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ние ще зададем временна бисквитка, за да определим дали вашият браузър приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

Когато влезете, ние също така ще настроим няколко бисквитки, за да запазим вашата информация за вход и избора ви за показване на екрана. Бисквитките за влизане траят два дни, а бисквитките за опции на екрана – една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето влизане ще продължи две седмици. Ако излезете от акаунта си, бисквитките за влизане ще бъдат премахнати.

Ако редактирате или публикувате статия, допълнителна бисквитка ще бъде запазена във вашия браузър. Тази бисквитка не включва лични данни и просто указва идентификатора на публикацията на статията, която току-що редактирате. Изтича след 1 ден.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

С кого споделяме вашите данни

Ако поискате нулиране на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за нулиране.

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме всички последващи коментари, вместо да ги държим в опашка за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), ние също съхраняваме личната информация, която предоставят в техния потребителски профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да видят и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт в този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това не включва никакви данни, които сме длъжни да съхраняваме за административни, правни или цели за сигурност.

Къде изпращаме вашите данни

Коментарите на посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

Количка
Scroll to Top